Strategische samenwerking

Diverse organisaties die zich inzetten voor humanitaire hulp aan Papoea's, hebben initiatieven ontplooid om te komen tot samenwerking. Vanaf 2002 is daar door meerdere organisaties extra energie aan gegeven. Zo heeft de SDSP een uitgebreide inventarisatie ondersteund die was geïnitieerd door Mw. M. Terpstra uit Amsterdam. Zij verzamelde de adresgegevens van de diverse organisaties, een inventarisatie die in 1995 en 2000 ook door de SDSP was uitgevoerd, onder meer voor een onderzoek door de Wetenschapswinkel in Utrecht.

De SDSP heeft in 2002 een onafhankelijk adviseur van Papoease origine gevraagd de strategische samenwerking verder vorm te geven in Nederland. De opzet was te komen tot een samenwerkingsvorm waarbij iedere organisatie zijn eigen identiteit en kwaliteiten inbrengt. Ook is het belangrijk dat dit initiatief samen met de Papua gemeenschap georganiseerd wordt.

De (strategische) samenwerking kende zijn eerste verschijningsvorm in de organisatie van het Papua Congres van 3 mei 2003, waarbij uiteindelijk organisaties als Pro Papua, Wout Nijland Productions, Stichting Door de Eeuwen Trouw en de SDSP, gesteund door Dolf Tompoh en Viktor Kaisiepo nauw hebben samengewerkt. Spin off van dit congres is een versnelling van de samenwerking tussen meerdere organisaties. Zie hiervoor ook een artikel (website SDSP).

samen 01 Presentatie op de Pasars in 2004....

Begin 2004 is de SDSP gestart om actief de samenwerking te initieren tussen de volgende organisaties, die op dinsdag 11 mei 2004 in een gezamenlijke bijeenkomst op het kantoor van de SDSP officieel is bekrachtigd:
• Stichting Akar
• Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)
• Stichting dr. F.C. Kamma Nederland
• Stichting Manfakwak
• Stichting Manusia Papua
• Stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE)
• Stichting Papua Jeugd naar School (alleen 2004 en 2005)
• Stichting Holland Papua Foundation (alleen 2004, daarna opgeheven)
• Stichting SMU Gabungan
• Stichting Usdatara
• Stichting Verenigd Internationaal Samenwerken (V.I.S.)
• En met bijdrage van Dolf Tompoh

De bovengenoemde organisaties hebben zich in 2004 ook op de Pasar Malams in Driebergen, Zeewolde, Chaam en Kamperland gepresenteerd. Over deze samenwerking is voorafgaand aan de startbijeenkomst op diverse plekken, waaronder nieuwbrieven en in nieuwsgroepen van websites gepubliceerd. Hierbij is breed opgeroepen tot deelname.

In de loop van de jaren zijn de volgende organisaties aan het samenwerkingsverband toegevoegd:
• Stichting Mansurbabo
• Stichting Nieuw Guinea
• Platform voor Papua Vrouwen
• Stichting Papua Projectgroep Nieuwegein

Deze organisaties vinden elkaar op de volgende elementen, die tevens uitgangspunt zijn voor de opbouw van de samenwerking:
• De organisaties hebben allen een gezamenlijk doel: Aandacht vragen voor Papua.
• De deelnemende organisaties die in het netwerk zitten, hebben als enige doelstelling: humanitaire hulp verlenen aan de bevolking van Papua (dus: organisaties met projecten in de sfeer van ondermeer educatie, medisch, natuur, kunst, cultuur, gemeenschap, economie).
• Door concreet samen te werken leren de organisaties elkaar beter kennen, ontstaat er meer contact, en kan ook op andere terreinen meer samenwerking gezocht worden. Denk aan: Uitwisselen gegevens, deelname in deelprojecten, samen projecten oppakken, databank van aangevraagde projecten bij alle stichtingen etc.
• Iedere organisatie zit in het netwerk, maar wel met behoud van de eigen identiteit: 'Wij zijn samen sterk'.

De organisaties hebben de samenwerking ook praktisch vorm gegeven door zich op de Pasar Malam Doorn van 2, 3 en 4 juli 2004 gezamenlijk te presenteren.

Op 14 juli 2006 ondertekenden de samenwerkende organisaties een intentieverklaring die door de leden van het samenwerkingsverband is opgesteld. Deze intentieverklaring is de eerste officiële mijlpaal, en bekrachtigt de samenwerking tussen de huidige deelnemers op basis van zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en respect voor ieders activiteiten. Zie ook het persbericht over 14 juli 2006.

Op 23 september 2006 hebben de samenwerkende organisaties zich, samen met anderen, gepresenteerd op het Pesta Papoea, georganiseerd door de Stichting Akar. Het Pesta Papoea opende daarmee het culturele seizoen in Neerrijnen. Bezoekers maakten kennis met de cultuur van West-Papoea door een kunsttentoonstelling, zang, dans en lezingen.

Na de ondertekening van de intentieverklaring hebben andere organisaties zich ook aangesloten bij het samenwerkingsverband:
• Stichting Papoea Steunfonds (15-11-2006)
• Stichting Usdatara (05-04-2007)
• Stichting Air Garam
• Stichting HAPIN
• Werkgroep Papoea Solidariteitsdagen
• Werkgroep SMU Gabungan

Daarnaast is het Platform voor Papua Vrouwen overgegaan in de Vereniging voor Papoeavrouwen in Nederland (PVN). Ook deze organisatie blijft vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband.

In 2012 is contact gelegd met organisaties die zich de politieke situatie van Papoea aantrekken, en daarover de nationale en internationale politiek informeren. Deze organisaties zijn aan de ronde tafel uitgenodigd om ook hun inbreng te hebben en kennis te leveren in de gesprekken. Het betreffen de volgende organisaties:
• Stichting Pro Papua
• Stichting Zelfbeschikking Molukkers en Papoea's

De SOWP wordt bijgestaan door een onafhankelijk adviseur op gebied van juridische zaken.