Intentieverklaring samenwerkende organisaties

Op 14 juli 2006 ondertekenen de samenwerkende organisaties een intentieverklaring die door de leden van het samenwerkingsverband is opgesteld. Deze intentieverklaring is de eerste officiële mijlpaal, en bekrachtigt de samenwerking tussen de huidige deelnemers op basis van zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en respect voor ieders activiteiten. Aan deze intentieverklaring is een lange samenwerkingsgeschiedenis voorafgegaan.

De organisaties vinden elkaar op de volgende elementen, die tevens uitgangspunt zijn voor de opbouw van de samenwerking:

• De organisaties hebben allen een gezamenlijk doel: Aandacht vragen voor Papua.
• De deelnemende organisaties die in het netwerk zitten, hebben als enige doelstelling: humanitaire hulp verlenen aan de bevolking van Papua (dus: organisaties met projecten in de sfeer van onder meer educatie, medisch, natuur, kunst, cultuur, gemeenschap, economie).
• Door concreet samen te werken leren de organisaties elkaar beter kennen, ontstaat er meer contact, en kan ook op andere terreinen meer samenwerking gezocht worden. Denk aan: Uitwisselen gegevens, deelname in deelprojecten, samen projecten oppakken, databank van aangevraagde projecten bij alle stichtingen etc.
• Iedere organisatie zit in het netwerk, maar wel met behoud van de eigen identiteit: 'Wij zijn samen sterk'.

samen noken

Integrale tekst intentieverklaring

Hieronder staat de integrale tekst van de intentieverklaring weergegeven.

De ondergetekenden:
Platform voor Papua Vrouwen
Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)
Stichting Manusia Papua
Stichting Mansurbabo
Stichting Nieuw Guinea
Stichting Papua Projectgroep Nieuwegein
Stichting Papoea Steunfonds
Stichting Usdatara

In aanmerking nemende:
1. dat deze intentieverklaring de basis vormt voor het verder ontwikkelen van een gedeeltelijk gezamenlijk beleid (onder het motto; twee weten meer dan één), en voor de uitvoering hiervan in de praktijk;
2. dat elke partij geacht wordt de eigen taken zelfstandig en op adequate wijze uit te oefenen met inachtneming van de verantwoordelijkheden welke voortvloeien uit deze intentieverklaring.
3. dat elke partij humanitaire hulpverlening nastreeft met uitsluiting van politieke activiteiten;
4. dat partijen, de een meer, de ander minder, kennis en ervaring bezitten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in West Papoea in de meest ruime zin;
5. dat partijen van mening zijn, dat zij door bundeling van krachten (kennis, kunde, netwerk) de hulp aan de Papoea's het best kunnen effectueren;
6. dat in het kader van de uitgesproken intenties dient te worden gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen de belangen, mogelijkheden, inzichten en het karakter van individuele partijen enerzijds en het gezamenlijke belang van alle betrokken partijen anderzijds;
7. dat het voor het maken van eenduidige afspraken tussen partijen noodzakelijk geacht wordt, dat de periodieke vergaderingen op het SDSP kantoor door alle deelnemende partijen worden bijgewoond of bij verhindering iemand wordt gemachtigd;
8. dat partijen vanuit dit streven werken aan, wederzijds vertrouwen, efficiënt omgaan met menskracht en middelen, en daarmee vergroting van mogelijkheden ten behoeve van Papoea's in West Papoea bewerkstelligen;

daarbij onderkennend
9. dat de hulp welke momenteel rechtstreeks aan de Papoea's wordt gegeven, in met name het binnenland, bijna nihil is;
10. dat doordat in West Papoea structurele gezondheidszorg, goed onderwijs en duurzame economische projecten ontbreken, de kindersterfte erg hoog is (tussen 30% en 40%);
11. dat bij de huidige marginale aandacht voor, met name het binnenland van Papoea, de millenniumdoelen (MDG's) zeker niet worden gehaald;

spreken partijen het volgende af
1. Partijen gaan een samenwerkingsvorm aan met behoud van ieders zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
2. De deelnemende organisaties beoordelen zelf de bij hun binnengekomen aanvragen en besluiten zelf om die al of niet te honoreren.
3. Partijen zullen er naar streven om elkaar zo veel mogelijk te helpen vanuit de expertise in hun organisatie om plannen financieel, economisch, technisch en maatschappelijk haalbaar te maken. Hierbij dient hetgeen dat onder punt f is beschreven in aanmerking te worden genomen.
4. De deelnemende partijen zullen in vertrouwen gedeelde gegevens niet verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de andere partijen.
5. Te maken kosten zijn voor eigen risico, tenzij anders wordt afgesproken en schriftelijk wordt vastgelegd.
6. De partijen beschermen en stimuleren elkaars positie door periodiek overleg waarbij alle parijen vertegenwoordigd zijn, en waarvan door de SDSP verslaglegging zal worden gedaan.
7. De SDSP zal tevens haar kantoor beschikbaar stellen voor de besprekingen. Buiten de vergaderingen om zal ad hoc overleg in welke vorm dan ook regelmatig nodig blijven.
8. Deze intenties worden voorlopig aangegaan voor een periode van ten minste drie jaar te rekenen vanaf 14 juli 2006.
9. Na deze periode kunnen de afspraken opnieuw worden bekrachtigd in een (eventueel geactualiseerde) nieuwe overeenkomst.

Aldus overeengekomen, in zevenvoud opgemaakt en op 14 juli 2006 getekend te Zeist.

intentieverklaring